Juridische termen

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5/18/2024

Welkom bij TasteOfAsiaMarket! Wij zijn verheugd om u als klant te verwelkomen in onze winkel. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten die van toepassing zijn op uw aankopen en interacties met onze winkel. Door bij ons te winkelen, gaat u akkoord met deze voorwaarden, dus lees ze zorgvuldig door.

Belangrijk: Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze producten zullen worden opgelost door de bevoegde rechtbanken.

Wanneer we in deze voorwaarde "TasteOfAsiaMarket", "wij", "ons" en onze zeggen, bedoelen we TasteOfAsiaMarket en zijn werknemers. Als we "u" of "uw" zeggen, bedoelen we u als klant van onze winkel.

Wij hopen dat u geniet van uw winkelervaring bij TasteOfAsiaMarket!

Wij zijn wij

In onze winkel bieden wij een breed assortiment aan typisch Aziatische producten. U bent van harte welkom om tijdens onze openings binnen te lopen en uw aankopen te doen.

TasteOfAsiaMarket is gevestigd op Schutterstraat 46, 1315 VJ Almere, Nederland.

1. Toepasselijk algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten van goederen door of namens de ondernemer.
 • Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

2. Betaling

 • De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de consument een bewijs van de reservering en uitbetaling.
 • Betaalt de consument niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de consument in gebreke, dan is de ondernemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Blijft de consument in gebreke, dan zal de ondernemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de consument. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van de ondernemer op de consument onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de consument zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de ondernemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de ondernemer te betalen.

3. Aanbiedingen, offertes en prijs

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

4. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De ondernemer stelt de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de consument daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5. Risico-overgang

 • Zodra de gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de ondernemer naar de consument.

6. Ruilen

 • Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

7. Overmacht

 • Kan de ondernemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de consument geleden schade.
 • Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheden waarmee de ondernemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolgde waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de consument kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen en andere storingen in het bedrijf van de ondernemer.
 • Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de ondernemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens de ondernemer voldoen, tenzij zulks aan de ondernemer te verwijten is.
 • Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de ondernemer niet aan zijn verplichtingen jegens de consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de consument het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

8. Overdracht van rechten

 • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

9. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • De bij de ondernemer aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de ondernemer totdat de consument de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de ondernemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Indien de overeengekomen vooruit te betalen dragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de ondernemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de ondernemer worden tegengeworpen.
 • De ondernemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10. Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 • Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11. Klachtplicht

 • De consument is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de ondernemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de ondernemer in staat is hierop adequaat te reageren.
 • Is een klacht gegrond, dan is de ondernemer gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

12. Garanties

 • Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. De ondernemer garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik van de consument voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijk ingebruikneming door de consument.
 • De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen de ondernemer en de consument een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van de ondernemer komen en dat de ondernemer zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 • De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 • Indien de door de ondernemer verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

13. Intellectueel eigendom

 • TasteOfAsiaMarket behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TasteOfAsiaMarket (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

14. Toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

15. Wijziging algemene voorwaarden

 • TasteOfAsiaMarket is gerechtig deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzingen zal TasteOfAsiaMarket zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumente zijn gerecht bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 18 mei 2024